Vad är moms? En snabb guide till konsumtionsskatt


Moms kan vara förvirrande. Särskilt inom internationell handel. Hur fungerar den, hur skiljer den sig från andra skatter och vad kommer den att ha för betydelse i framtiden? Här lär du dig grunderna.vat-calculator

Skatt som är baserad på konsumtion och som riktas mot slutkonsument, i de flesta fall privatpersoner, kallas mervärdesskatt. Kort och gott moms. Denna skatt läggs till på priset av en vara eller tjänst och är oftast avdragsgill för ett företag. Med avdragsgill menas att skatten får dras av om inköpet av produkten behövs för att bedriva företagets verksamhet. VAT (value added tax) och GST (goods and services tax) är vanliga benämningar på moms inom engelskan.

Det finns olika slags konsumtionsskatter. Omsättningsskatt är en annan som skiljer sig från moms. Medan momsen betalas i alla steg från produktion till distribution av en produkt, så betalas omsättningsskatten endast av den sista konsumenten i ledet, vanligen en privatperson. Skillnaden är av stor vikt då företag genom omsättningsskatt fungerar som skatteindrivare åt staten.

Kort historik

Trots momsens vida omfattning i dagens samhällen så var det inte förrän tidigt 1900-tal som spridningen tog fart. Oberoende av varandra presenterades idén av två personer på var sin sida av atlanten. Den amerikanske skatteexperten Thomas S. Adams menade att det var en mer raffinerad variant av företagsskatt och tysken Wilhelm von Siemens föreslog momsen som ett mer lättadministrerat alternativ till försäljningsskatt.

De första länderna som införde moms var Tyskland och Frankrike kort efter första världskriget. Dess popularitet bland regeringar runt om i världen har ökat med hög fart sedan dess. Enligt en rapport från OECD så har av världens 199 länder hela 166 av dem implementerat moms av någon form, med USA som noterbart undantag.

 

vat-taxesVarför är moms så svårt?

Bortsett från att vara ett smidigt sätt att beskatta tjänster så är det inte ovanligt att man får huvudvärk när man ska hantera den. Moms är en vanlig anledning till kapitalförluster inom företag och organisationer. Inte minst när handeln sträcker sig över landsgränser. Anledningarna är flera.

  1. Tidskrävande hantering. Trots omfattande försök av EU att göra momshantering mer lik länder emellan, skiljer lagarna sig fortfarande mycket åt. Att hålla kolla på skattesatser, datum och rapporteringsrutiner kan snabbt bli överväldigande. Inte minst för småföretag som saknar ekonomiavdelning.

  2. Det kontinuerliga flödet av nya lagar. Från EU-domstol och kommission till nationell nivå och lokal nivå - att hålla reda på nya lagar som dyker upp i de olika instanserna är tidskrävande.

  3. Tolkningsproblematik. Trots alla källor som finns till hands, lagtexter, beskattningsnivåer och prejudikat, så kan ändå osäkerhet uppstå kring tolkningen. Inte minst när nya lagar implementeras.

Internationell moms

Även om momsen är hanterbar kan den bli komplicerad inom internationella handel. Den viktigaste principen är att reglerna i landet där momsen uppstår är de som gäller. Inom EU arbetar man hårt med att göra hanteringen enklare. Action plan on VAT är det senaste initiativet som tagits för att underlätta detta och presenterades under 2016.

För köpare och säljare med över landsgränser krävs ett internationellt VAT-nummer, VATIN.

Klicka här för att ta reda på din leverantörs internationella VAT-nummer.

Moms inom Norden

Moms är infört i alla de nordiska länderna. Den genomsnittliga skattesatsen är mellan 20-25 procent. Danmark har högst genomsnittlig skattesats på 25 procent med några få undantag.

Till skillnad från Danmark använder Sverige, Norge, Finland och Island sig av reducerad moms inom ett flertal varor. Till dessa hör bland annat kollektivtrafik, mat, kultur, böcker och tidningar.

Moms i framtiden

En sak är säker. Vi kan vänta oss fler lagstiftningar i framtiden. Sannolikt kommer dock fler regleringar som förenklar momshanteringen mellan länder, harmoniserar skatter och motverkar skattefusk.

Ett exempel som gör livet lite enklare för företag inom telekommunikation och
radiosändning är det valfriavat-moss programmet MOSS, Mini-One-Stop-Shop. MOSS
tillåter företag att skattregistrera sig i ett land, som sedan blir ansvarigt för att distribuera momsen till andra länder inom unionen. EU-kommissionen har förslagit att MOSS även
ska inkludera andra områden, som exempelvis näthandel. MOSS förväntas vara helt implementerat 2021.

Kommissionen har även förslagit en liknande lagstiftning, OSS. Tanken är att den ska ersätta den befintliga tillämpningen av omvänd skattskyldighet vid försäljning av varor inom B2B-transaktioner och mellan EU-länder. Lagen förväntas införas under 2022.

På Qvalia tycker vi att detta är ett steg i rätt riktning. Att förenkla lagar och få ökad transparens gör livet lättare för företag, vilket medför tillväxt och starkare ekonomier i Europa.

Vill du underlätta din organisations momshantering, stoppa kapitalläckage och förbättra ert finansiella resultat? I så fall kan recovery audit vara en bra början.

Kontakta mig om momshantering och momsåtervinning